Spartaus prekybos pasitraukimo strategija. Besivystančių šalių samprata ir klasifikavimas besivystančių šalių apžvalga

Vyresnių negu 60 m. Ypatingas dėmesys bus skirtas Ekonominės ir pinigų sąjungos problemoms. Tai įrodėme imdamiesi bendrų veiksmų bankų sistemai stabilizuoti ir priimdami Europos ekonomikos atgaivinimo planą. Turėsime spręsti santykinio konkurencingumo euro zonoje ir visoje ES problemą. Kad būtų pasiekti m. Jasinskio g.

Tai padės palaikyti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Europa turi imtis veiksmų: - Konkurencingumas. ES klestėjo dėl prekybos, eksporto visame pasaulyje ir žaliavų bei gatavų prekių importo. Dėl didesnio spaudimo eksporto rinkose ir įvairių žaliavų stokos turime didinti konkurencingumą mūsų pagrindinių prekybos partnerių atžvilgiu, siekdami didesnio darbo našumo. Turėsime spręsti santykinio konkurencingumo euro zonoje ir visoje ES problemą. ES akcijų pasirinkimo ne pelno buvo ekologiškų sprendimų iniciatorė, tačiau užimamai pozicijai pavojų kelia pagrindiniai konkurentai — Kinija ir Šiaurės Amerika.

ES turėtų išlaikyti pirmaujančias pozicijas ekologiškų technologijų rinkoje, kad būtų užtikrintas tausus išteklių naudojimas visuose ūkio sektoriuose, taip pat šalinamos kliūtys pagrindinių tinklų infrastruktūroje ir taip didinamas mūsų pramonės konkurencingumas.

Kad pasiektume klimato kaitos tikslus, kitą dešimtmetį išmetamųjų teršalų kiekį turime mažinti daug sparčiau nei per praėjusį dešimtmetį ir iki galo išnaudoti naujų technologijų — anglies dioksido surinkimo ir anglies sekvestravimo — teikiamas galimybes.

Tausiau naudodami išteklius galėtume smarkiai sumažinti išmetamų teršalų kiekį, sutaupyti lėšų ir paskatinti ekonomikos augimą. Tai aktualu visiems, ne tik daug išmetamųjų teršalų išskiriantiems ūkio sektoriams. Taip pat turime siekti, kad mūsų ūkiai būtų atsparesni klimato kaitos keliamiems pavojams, ir stiprinti stichinių nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas pajėgumus. Pasiekę energetikos srities tikslus, m.

EUR mažiau. Tai ne tik sutaupytos lėšos; tai itin svarbu mūsų energetiniam saugumui. Įgyvendindami veiksmus pagal šį prioritetą teršalų mažinimo įsipareigojimus turėsime vykdyti siekdami didžiausios naudos ir patirdami mažiausias išlaidas, taip pat skleisdami naujoviškus technologinius sprendimus.

Be to, turėtume atsieti augimą nuo energijos vartojimo ir tapti tausiau išteklius naudojančiu ūkiu — tai Europai ne tik suteiktų konkurencinį pranašumą, bet ir sumažintų priklausomybę nuo žaliavų ir prekių iš užsienio.

Pavyzdinė iniciatyva. Sieksime atsieti mūsų ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo ir energijos vartojimo, sumažinti išmetamo CO2 kiekį, stiprinti konkurencingumą ir skatinti didesnį energetinį saugumą. ES lygmeniu Komisija sieks: - sutelkti ES finansines priemones pvz.

Šio tikslo galima siekti pasitelkiant įvairias priemones, pvz. Taip pat būtų skatinami ES didelės strateginės svarbos infrastruktūros projektai Baltijos jūros, Balkanų šalių, Viduržemio jūros ir Eurazijos regionuose; - priimti ir įgyvendinti peržiūrėtą Efektyvesnio energijos vartojimo veiksmų planą ir skatinti svarbią išteklių efektyvumo programą teikiant paramą MVĮ ir namų ūkiams pasitelkiant struktūrinius ar kitus spartaus prekybos pasitraukimo strategija, kad būtų išnaudojamos naujos finansavimo galimybės taikant labai sėkmingus naujoviškus investicijų schemų modelius; tokiu būdu būtų skatinami vartojimo ir gamybos modelių pokyčiai; - parengti struktūrinių ir technologinių pokyčių, kurie leistų pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančio, tausiai išteklius naudojančio ir klimato pokyčiams atsparaus ūkio iki m.

Tokių problemų poveikis skirtingiems sektoriams bus nevienodas: kai kuriems reikės keisti veiklos pobūdį, kitiems tai atvers naujų veiklos galimybių. Komisija glaudžiai bendradarbiaus su skirtingų sektorių suinteresuotosiomis šalimis verslo, profesinių sąjungų, akademinės bendruomenės, NVO, vartotojų organizacijų ir parengs šiuolaikinės pramonės politikos pagrindą, kuriuo bus remiamas verslumas, teikiama pagalba pramonės sektoriams pasirengti spręsti šiuos uždavinius, skatinti Europos pirminės gamybos, apdirbamosios pramonės ir paslaugų sektoriaus konkurencingumą ir padėti jiems pasinaudoti globalizacijos ir tausaus ūkio teikiamais privalumais.

Į minėtą pagrindą bus įtraukti visi vis labiau tarptautine tampančios vertės grandinės aspektai: nuo galimybių gauti žaliavų iki paslaugų, teikiamų po pardavimo. Tam bus būtina skatinti svarbiausių pažangiųjų technologijų komercinimą ir įsisavinimą; - atnaujinti ES strategiją, kuria siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę, kad būtų užtikrintas ilgalaikis darbuotojų ir vartotojų pasitikėjimas.

Nacionaliniu lygmeniu valstybės narės turės: - kurti geresnę verslo aplinką, visų pirma pažangioms MVĮ, taip pat pasitelkiant viešojo sektoriaus pirkimą, kad būtų remiamos paskatos diegti inovacijas; - sudaryti geresnes sąlygas užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą; - mažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą ir gerinti su įmonėmis susijusių teisės aktų kokybę; - glaudžiai bendradarbiauti su skirtingų sektorių suinteresuotosiomis šalimis verslo, profesinių sąjungų, akademinės bendruomenės, NVO, vartotojų organizacijųkad būtų nustatytos kliūtys, ir bendrai tirti, kaip palaikyti tvirtą pramonės ir žinių bazę ir užtikrinti, kad ES užimtų pirmaujančias pozicijas pasaulinio tvaraus vystymosi srityje.

Integracinis augimas — didelio užimtumo tokijo vertybinių popierių biržos prekybos sistema, kuriame užtikrinta ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda Integracinis augimas reiškia suteikti žmonėms daugiau galios užtikrinant aukštą užimtumo lygį, investuojant į įgūdžius, kovojant su skurdu ir modernizuojant darbo rinkas, mokymo ir socialinės apsaugos sistemas, kad žmonės galėtų pasirengti pokyčiams ir juos valdyti, ir kurti solidaresnę visuomenę.

Taip pat svarbu, kad ekonominio augimo privalumais galėtų būti pasinaudota visose Sąjungose dalyse, įskaitant atokiausius regionus, ir taip stiprinti teritorinę sanglaudą.

Tikslas — užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti galimybėmis bet kuriuo gyvenimo etapu. Europa turi iki galo išnaudoti savo darbo jėgos potencialą, kad galėtų spręsti gyventojų senėjimo ir nuožmesnės pasaulinės konkurencijos uždavinius. Lyčių lygybės skatinimo politika bus reikalinga siekiant didinti darbo jėgos aktyvumą ir taip skatinti augimą ir socialinę sanglaudą.

Europa turi imtis veiksmų: - užimtumas. Dėl demografinių pokyčių mažėja darbo jėgos. Moterų ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygis itin žemas. Kyla didelis pavojus, kad darbo rinkos užribyje esantys arba prastai darbo rinkoje integruoti asmenys iš viso bus iš jos išstumti.

Spartaus prekybos pasitraukimo strategija 80 mln. Iki m.

spartaus prekybos pasitraukimo strategija

Kad žmonių profesinė karjera truktų ilgiau, reikės suteikti galimybių įgyti naujų įgūdžių bet kuriuo gyvenimo etapu. Dar iki krizės 80 mln. ES gyventojų buvo ant skurdo ribos. Ypač pažeidžiami yra bedarbiai. Pagal šį prioritetą reikės modernizuoti ir sustiprinti mūsų užimtumo, švietimo ir mokymo politiką ir socialinės apsaugos sistemas didinant užimtumą ir mažinant struktūrinį nedarbą, taip pat verslo bendruomenėje didinant įmonių socialinę atsakomybę.

Šiuo atžvilgiu svarbu galimybės naudotis vaikų ir kitų išlaikytinių priežiūros paslaugomis. Svarbiausia — įgyvendinti lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros principus ir suteikti žmonėms galimybių įgyti naujų įgūdžių, kad jie galėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų ir prireikus keisti profesiją.

Slapukų naudojimo parinktys

Daugiausia pastangų reikės dėti kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, mažinant nelygybę sveikatos priežiūros srityjekad būtų užtikrinta, jog augimo naudą pajustų visi. Taip pat svarbu mūsų gebėjimai užtikrinti sveiką ir aktyvią senėjančią visuomenę, kad būtų užtikrinta socialinė sanglauda ir didesnis darbo našumas.

spartaus prekybos pasitraukimo strategija

Tai reiškia sudaryti geresnes sąlygas įgyti naujų įgūdžių, kurie leistų mūsų nūdienos ir ateities darbo jėgai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir prireikus keisti profesiją, mažinti nedarbą ir didinti darbo našumą. ES lygmeniu Komisija sieks: - kartu su Europos socialiniais partneriais apibrėžti ir įgyvendinti lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros darbotvarkės antrą etapą, nustatyti būdus, kaip geriau valdyti ekonomines reformas, kovoti su nedarbu ir didinti užimtumo lygį; - atsižvelgdama į pažangaus reglamentavimo principus priimti teisės aktų dėl kintančių darbo modelių pvz.

Europos socialinio fondo ESFfinansinę paramą, taip pat skatinti į ateitį orientuotą ir visa apimančią darbo jėgos migracijos politiką, kuri padėtų lanksčiai reaguoti į darbo rinkų prioritetus ir poreikius; - stiprinti socialinių partnerių gebėjimus ir iki galo visais ES lygmenimis ES, nacionaliniu, regioniniu, sektorių, įmonių išnaudoti socialinio dialogo potencialą sprendžiant problemas, skatinti glaudesnį darbo rinkos įstaigų, įskaitant valstybių narių įdarbinimo tarnybų, bendradarbiavimą; - suteikti akstiną kurti strateginį bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje pagrindą, į kurį būtų įtrauktos visos suinteresuotosios šalys.

Tai turėtų padėti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, ekspertaistaip pat kuriant lanksčius mokymosi modelius skirtinguose švietimo ir mokymo sektoriuose ir lygiuose, ir didinti profesinio mokymo patrauklumą. Turėtų būti surengtos konsultacijos su Europos lygmens socialiniais partneriais, siekiant, kad jie šioje srityje parengtų iniciatyvą; - užtikrinti, kad kompetencijos, kurios būtinos norint toliau mokytis ir patekti į darbo rinką, būtų įgyjamos ir pripažįstamos visų bendrojo, profesinio, aukštojo ir suaugusiųjų mokymo sistemų, ir būtų parengta švietimo ir arba mokymo ir darbo bendra kalba ir veiklos priemonė: Europos įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sistema.

ES lygmeniu Komisija sieks: - socialinės atskirties ir socialinės apsaugos klausimų atvirą derinimo metodą pertvarkyti į bendradarbiavimo, tarpusavio vertinimo ir keitimosi gerąja patirtimi platformą, metodą taip pat įtraukti į priemonę, kuria siekiama skatinti viešojo ir spartaus prekybos pasitraukimo strategija sektoriaus dalyvių įsipareigojimą mažinti socialinę atskirtį, ir imtis konkrečių veiksmų, įskaitant tikslinę paramą iš struktūrinių fondų, t.

Nacionaliniu lygmeniu valstybės narės turės: - skatinti bendrą kolektyvinę ir individualią atsakomybę kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi; - parengti ir įgyvendinti specialias priemones, skirtas konkrečių rizikos grupių pvz.

Komisija ketina stiprinti tokias pagrindines politikos kryptis ir priemones kaip bendroji rinka, biudžetas ir ES išorės ekonomikos darbotvarkė, kad būtų sutelktas dėmesys m. Europos strategijos tikslams įgyvendinti. Europos strategijos neatskiriama dalis — veiklos pasiūlymai, kuriais užtikrinamas svarus įnašas. XXI amžiaus bendroji rinka Augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti būtina tvirtesnė, labiau integruota ir išplėsta bendroji rinka. Tačiau šiuo metu esama požymių, kad entuziazmas dėl bendrosios rinkos integracijos blėsta ir užleidžia vietą nusivylimui.

Krizė paskatino ekonominį nacionalizmą. Dėl Komisijos akylumo ir valstybių narių bendro atsakomybės jausmo dezintegracijos tendencijai užkirstas kelias. Tačiau bendrosios rinkos projektui atgaivinti reikalingas naujas akstinas — tikras politinis įsipareigojimas sparčiai priimti toliau nurodytas iniciatyvas.

Tokiam politiniam įsipareigojimui vykdyti reikės imtis įvairių priemonių, kad būtų pašalintos bendrosios rinkos spragos. Kasdien verslo įmonės ir piliečiai susiduria su tarpvalstybinės veiklos spartaus prekybos pasitraukimo strategija, kurios liko nepašalintos net ir sukūrus bendrąją rinką.

52010DC2020

Suvokta, kad tinklai nėra pakankamai tarpusavyje sujungti ir kad bendrosios rinkos taisyklių vykdymas tebėra netolygus. Dažnai įmonės ir piliečiai dėl to paties sandorio vis dar susiduria su 27 skirtingomis teisės sistemomis. Mūsų įmonės kasdien susiduria su fragmentacija ir nevienodomis taisyklėmis, o Kinijos, JAV ar Japonijos konkuruojančios įmonės gali pasinaudoti dideliu savo vidaus rinkų pajėgumu.

Bendroji rinka sumanyta tuo metu, kai dar nebuvo interneto, informacinės ir ryšių technologijos dar nebuvo tapusios viena svarbiausių augimo varomųjų jėgų, o paslaugos nebuvo svarbiausia Europos ūkio dalis. Atsirandančios naujos paslaugos pvz.

Kaip padaryti kad pinigai bt lengvi Strateginiai žaidimai nemokamai atsisiųsti pilną kompiuterio versiją Šis partnerystės požiūris turėtų būti taikomas ir ES komitetams, šalių parlamentams ir nacionalinės, vietos ir regionų valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, suinteresuotosioms šalims ir pilietinei visuomenei, kad visi dalyvautų įgyvendinant viziją. Komisija siūlo Europos Vadovų Tarybai kovo mėn. Komisija taip pat laukia Europos Parlamento nuomonės ir paramos, kad m. Europos strategija būtų sėkmingai įgyvendinta. Per pastarąjį dešimtmetį pasiektų ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo rezultatų kaip nebūta: m.

Kad bendroji rinka padėtų pasiekti m. Europos strategijos tikslus, būtinos tinkamai veikiančios ir gerai sujungtos rinkos, kuriose konkurencija ir vartotojai skatina augimą ir inovacijas. Atvira bendroji paslaugų rinka turi būti kuriama Paslaugų direktyvos pagrindu, tuo pačiu užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų kokybę.

spartaus prekybos pasitraukimo strategija

Būtina sudaryti geresnes sąlygas MVĮ patekti į bendrąją rinką. Verslumą būtina skatinti konkrečiomis politikos iniciatyvomis, taip pat paprastinant bendrovių teisę bankroto procedūros, privačių bendrovių įstatai ir kt. Piliečiams turi būti suteikta daugiau galių, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti bendrojoje rinkoje. Tam būtina suteikti daugiau galimybių ir didinti pasitikėjimą pirkti prekes ir paslaugas užsienyje, visų pirma naudojantis internetu. Įgyvendindama konkurencijos politiką Komisija užtikrins, kad bendroji rinka liktų atvira, įmonėms būtų išsaugotos vienodos sąlygos ir būtų kovojama su nacionaliniu protekcionizmu.

Tačiau konkurencijos politika ir kitaip padės siekti m. Europos strategijos tikslų. Konkurencijos politika užtikrinama, kad rinkose būtų kuriama inovacijoms tinkama aplinka, pavyzdžiui, užtikrinant, kad nepiktnaudžiaujama patentais ir nuosavybės teisėmis.

Užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka ir įmonių susitarimams, kuriais pažeidžiama konkurencija, sudaromos palankios sąlygos diegti inovacijas.

Pažangus, tvarus ir integracinis augimas 9 3. Ryšiai, kurių trūksta, ir kliūtys 20 4.

Įgyvendinant m. Europos strategijos tikslus valstybės pagalbos politikos įnašas galėtų būti didelis ir naudingas: rengiamos ir remiamos novatoriškesnių, efektyvesnių ir ekologiškesnių technologijų iniciatyvos, sudaromos palankesnės sąlygos gauti viešąją paramą investicijoms bei rizikos kapitalui, finansuojami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.

Kliūtims bendrojoje rinkoje šalinti Komisija siūlo šiuos veiksmus: - stiprinti struktūras, kad bendrosios rinkos priemonės būtų įgyvendinamos laiku ir tinkamai, įskaitant Tinklų reglamentą, Paslaugų direktyvą ir finansinių rinkų ir priežiūros teisės aktų rinkinį, veiksmingai jas vykdyti, o kilus problemoms jas spręsti sparčiai; - ryžtingai laikytis spartaus prekybos pasitraukimo strategija reglamentavimo darbotvarkės, įskaitant platesnį reglamentų nei direktyvų naudojimą, pradėti esamų teisės aktų ex-post vertinimą, stebėti rinkas, mažinti administracinę naštą, šalinti mokesčių kliūtis, gerinti verslo aplinką, visų pirma MVĮ, ir remti verslumą; - ES ir nacionalinius teisės aktus priderinti prie skaitmeninės eros, kad būtų skatinamas turinio platinimas, kartu užtikrinant didelį vartotojų ir įmonių pasitikėjimą.

Tam būtina atnaujinti taisykles, susijusias su įsipareigojimu, garantijomis, pristatymu ir ginčų sprendimu; - siekti, kad įmonės ir vartotojai patirtų mažiau išlaidų ir jiems būtų lengviau sudaryti sutartis su partneriais kitose ES šalyse, suvienodinant sutarčių su vartotojais pagrindą, rengiant ES pavyzdinių sutarčių sąlygas ir kuriant neprivalomą Europos sutarčių teisę; - siekti, kad įmonės ir vartotojai patirtų mažiau išlaidų ir jiems būtų lengviau vykdyti sutartis, taip pat pripažinti kitų ES šalių teismų sprendimus ir dokumentus.

Investicijos į augimą: sanglaudos politika, ES biudžeto ir privačių lėšų sutelkimas Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda liks m. Europos strategijos pagrindu, kad būtų sutelktos visos jėgos ir gebėjimai strategijos tikslams įgyvendinti. Sanglaudos politika ir struktūriniai fondai yra patys savaime svarbūs ir kartu yra pagrindinės priemonės pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetiniams tikslams valstybėse narėse įgyvendinti. Finansų krizė padarė didelį poveikį Europos įmonių ir vyriausybių pajėgumui finansuoti investicijų ir inovacijų projektus.

Kad būtų pasiekti m. Europos strategijos tikslai, būtina sukurti tokią reglamentavimo aplinką, kurioje finansų rinkos veiktų efektyviai ir saugiai. Europa visomis išgalėmis turi sutelkti finansinius išteklius, ieškoti naujų būdų, kaip derinti privačius ir viešuosius finansus, ir kurti naujoviškas priemones, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, reikalingoms investicijoms finansuoti.

Ilgalaikiai augimo prioritetai taip pat turės būti įtraukti į ES daugiametę finansinę struktūrą. Prioritetus, dėl kurių bus susitarta, Komisija ketina įtraukti į pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės struktūros, kuri bus rengiama kitais metais. Turėtų būti diskutuojama ne tik apie skiriamų lėšų dydį, bet ir apie tai, kaip turėtų būti parengtos skirtingos finansavimo priemonės — struktūriniai fondai, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondai, mokslinių tyrimų bendroji programa, konkurencingumo ir inovacijų programa — m.

Europos strategijos tikslams įgyvendinti, kad poveikis būtų maksimalus, būtų užtikrintas efektyvumas ir ES pridėtinė vertė. Svarbu rasti būdų ES biudžeto poveikiui padidinti — net ir menkai padidinus poveikį, tinkamai paskirtos lėšos galėtų paskatinti grandininę reakciją.

Naujoviškoms finansavimo priemonėms, kad būtų pasiekti m. Europos strategijos tikslai, kurti Komisija siūlo šiuos veiksmus: - iki galo išnaudoti galimybes didinti dabartinio ES biudžeto našumą ir veiksmingumą griežčiau nustatant prioritetus ir tinkamiau derinant ES išlaidas su m.

Europos strategijos tikslais, kad būtų sprendžiama ES finansavimo priemonių pvz. Reikėtų pasinaudoti galimybe peržiūrėti Finansinį reglamentą, kad būtų sukurtas naujoviškų finansinių priemonių potencialas, kartu užtikrinant racionalų finansų valdymą; - kurti naujas finansavimo priemones, visų pirma bendradarbiaujant su EIB, EIF ir privačiu sektoriumi, kad būtų patenkinti įmonių poreikiai. Rengdama būsimą mokslinių tyrimų ir inovacijų planą Komisija derins iniciatyvą su EIB ir EIF, kad būtų sutelktas papildomas kapitalas inovacijas diegiančioms ir augančioms įmonėms finansuoti; - sukurti tikrą trader bot crypto Europos rizikos kapitalo rinką, sudarant richardo donchian prekybos sistema sąlygas įmonėms tiesiogiai patekti į kapitalo rinkas, ir tirti, kaip paskatinti spartaus prekybos pasitraukimo strategija sektorių skirti lėšų veiklą pradedančioms įmonėms ir inovacijas diegiančioms MVĮ.

Mūsų išorės politikos priemonių taikymas Visuotinis augimas atvers naujų galimybių Europos eksportuotojams ir sudarys konkurencines sąlygas importuoti pagrindines prekes.

Eurocommerce: 15 veiksmų mažmeninės ir didmeninės prekybos ekosistemai padėti

Dalyvaudami atvirose ir sąžiningose pasaulinėse rinkose, augimui Europoje skatinti turėsime pasitelkti visas išorės ekonomikos politikos priemones. Tai pasakytina apie įvairių vidaus politikos krypčių pvz.

spartaus prekybos pasitraukimo strategija

Geriausias būdas iki galo išnaudoti globalizacijos teikiamą naudą skatinant augimą ir užimtumą — kurti atvirą Europą, veikiančią taisyklėmis pagrįstu tarptautiniu pagrindu. Tuo pačiu ES turi veiksmingiau ginti savo pozicijas pasaulinėje arenoje, vadovauti didžiajam dvidešimtukui formuojant būsimą pasaulinę ekonomikos tvarką ir ginti Europos interesus pasitelkiant visas turimas priemones.

Per ateinantį dešimtmetį laukiamą augimą iš dalies skatins besiformuojančios ekonomikos šalių stiprėjanti vidurinė klasė ir jų įsigyjamos prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu Europos Sąjunga turi santykinį pranašumą. ES, kaip didžiausias prekybos blokas, klestėjimo siekia atsiverdama pasauliui ir atidžiai stebėdama kitų išsivysčiusių ar besiformuojančios ekonomikos šalių veiksmus, kad nuspėtų ateities tendencijas ar prisiderintų prie pokyčių.

Pagrindinis tikslas turėtų būti siekti, kad, dalyvaudama PPO veikloje ir imdamasi dvišalių veiksmų, garantuotų geresnes galimybes patekti į rinką ES įmonėms, įskaitant MVĮ, ir užtikrintų vienodas sąlygas mūsų išorės konkurentų atžvilgiu. Be to, turėtume sutelkti ir supaprastinti mūsų dialogus reglamentavimo klausimais, ypač tokiose naujose srityse kaip klimato kaita ir ekologiškas augimas, o, kur įmanoma, didinti pasaulinį poveikį skatinant lygiavertiškumą, esminių reglamentavimo klausimų abipusį pripažinimą ir konvergenciją, taip pat skatinti perimti mūsų taisykles ir standartus.

Europos strategija svarbi ne tik pačioje ES; jos potencialas gali būti naudingas šalims kandidatėms ir kaimyninėms šalims ir joms padėti tvirčiau vykdyti reformas.

Prekyba pagal 2 5 tikslų strategija, 1. Admin, Author at Mevzu Forex - Sayfa 28 / 41

Išplėsdami erdvę, kurioje būtų taikomos ES taisyklės, sukurtume naujų galimybių ir ES, ir kaimyninėms šalims. Per ateinančius metus vienas iš pagrindinių tikslų bus įtvirtinti strateginius ryšius su besiformuojančios ekonomikos šalimis, aptarti bendrai rūpimus klausimus, skatinti reglamentavimą ir kitą veiklą, spręsti dvišalius klausimus. Tokie ryšiai turės būti pagrįsti lanksčia struktūra ir politine valia, o ne techniniais aspektais.

Komisija parengs m. Europos prekybos strategiją, kurioje: - dėmesys bus skirtas vykstančioms daugiašalėms ir dvišalėms prekybos deryboms, ypač turinčioms didžiausią ekonominį potencialą, užbaigti, taip pat siekiama geriau vykdyti esamus susitarimus, sutelkiant dėmesį į netarifinės prekybos kliūtis; - bus iniciatyvų atverti prekybą tokiuose ateities sektoriuose kaip ekologiški produktai ir technologijos, pažangių technologijų prekės ir paslaugos, ir iniciatyvos dėl sričių, kuriose didelis augimas, tarptautinio standartizavimo; - siūloma su pagrindiniais partneriais palaikyti aukšto lygio strateginį dialogą siekiant aptarti tokius strateginius klausimus kaip galimybės patekti į rinką, reglamentavimo sistema, pasauliniai disbalansai, energetika ir klimato kaita, galimybė gauti žaliavų, kova su pasauliniu skurdu, švietimas ir vystymasis.

Taip pat siekiama stiprinti Transatlantinę ekonominę tarybą su JAV, aukšto lygio dialogą ekonomikos klausimais su Kinija ir santykius su Japonija bei Rusija; - nuo m. ES yra pasaulinio masto veikėja ir rimtai žiūri į tarptautinio pobūdžio įsipareigojimus.

Su besivystančiomis šalimis ji užmezgė tikrą partnerystę skurdui šalinti, augimui skatinti ir Tūkstantmečio vystymosi tikslams įgyvendinti. Ypač glaudūs santykiai palaikomi su Afrika, šiai glaudžiai partnerystei palaikyti ir ateityje turėsime dėti pastangų.

Tai bus daroma bendrai imantis pastangų didinti vystymosi pagalbą, spartaus prekybos pasitraukimo strategija mūsų pagalbos programų efektyvumą veiksmingai padalijant darbus valstybėms narėms ir kitose Europos Sąjungos politikos mokesčius vykdant akcijų pasirinkimo sandorius aiškiau apibrėžiant vystymosi tikslus. Ten, kur buvo įmanoma, mokesčių politika buvo išplėstinio ir anticikliško pobūdžio; palūkanų normos rekordiškai sumažėjo, pirmą kartą tokia didelė parama skirta finansų sektoriaus likvidumui užtikrinti.

Vyriausybės skyrė milžinišką paramą bankams suteikdamos garantijas, restruktūrizuodamos kapitalą ar iš balansų nurašydamos sumažėjusios vertės turtą; kitiems spartaus prekybos pasitraukimo strategija pagalba skirta pagal laikiną išimtinę valstybės pagalbos sistemą. Trumpalaikės priemonės 1 veiksmas: Įgalinti šalių narių informacijos keitimąsi apie apribojimų sušvelninimą. Parduotuvių veiklos atnaujinimas ir atsakingas judėjimo apribojimų panaikinimas yra pagrindinis prioritetas.

Šalims narėms svarbu įvertinti, kada saugu švelninti karantino sąlygas ir atverti sienas. Komisija turėtų padėti šalims keistis informacija ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Tiekimo grandinė remiasi į bendrą ES rinką, todėl reikia koordinuoti šalių narių veiksmus. Jei įmanoma, Komisija turėtų skatinti bendrą ES požiūrį į darbuotojų ir klientų sveikatos apsaugą. Mažmenininkams ir didmenininkams reikia papildomų apsaugos priemonių darbuotojų ir klientų apsaugai.

Komisija turėtų netaikyti muitų ir PVM apsaugos priemonėms, pavyzdžiui- kaukėms. Teikti paramą šalims narėms užtikrinant ekonomikos finansavimą- bent jau iki m. ES ir šalių narių parama skirta verslui bei individualioms pajamoms išlaikyti. ES turėtų padėti šalims narėms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais ir padėti finansuoti nacionalinės paramos priemones.

Atkurti ir sustiprinti bendrąją rinką Krizė dar kartą parodė bendrosios rinkos svarbą. Europos šalių įmonės vis dar kenčia suvaržymus ir kliūtis.

Todėl Covid- 19 keliamiems iššūkiams pasitraukus, gyvybiškai svarbu bendrąją rinką išnaudoti, kaip varomąją jėgą ekonomikos augimui ir atsigavimui.

Krizės metu šalys dar labiau remia vietinę produkciją. Tad šalys narės negali reikalauti Europos solidarumo, kai iš kitos pusės uždaro savo rinkas kitoms Europos bendrovėms ir produktams. Būtina pašalinti šias priemones nesuderintas su bendrąja rinka, nes kitu atveju praėjus krizei jos bus ir toliau taikomos. Tokios pramonės šakos kaip mažmeninė ir didmeninė prekyba yra vienodai svarbios gamybos pramonei ir ES, realizuojančiai savo galimybes veikti lygiomis sąlygomis su JAV ar Kinija, kurios savo dideles vidaus rinkas naudoja kaip trampliną konkuruoti pasauliniu mastu.

Griežtinkite pranešimus dėl nacionalinių taisyklių, taikomų gamininiams ir paslaugoms.

EUR-Lex - DC - LT

Pradėkite procedūras, kartu su valstybėmis narėmis pašalinkite visas esamas nepagrįstas nacionalines kliūtis. Peržiūrėkite Komisijos skundų nagrinėjimo procedūras, veikite greičiau ir palikite mažiau vietos politiniams ginčams. Europa ir toliau naudosis savo, kaip vieno iš atviriausių ūkių pasaulyje, privalumais, tačiau konkurencija su išsivysčiusiomis ir besiformuojančios ekonomikos šalimis tampa vis nuožmesnė.

Tokios šalys, kaip Kinija ar Indija, itin daug investuoja į mokslinius tyrimus ir technologijas, siekdamos pranokti konkurentes ir savo pramonę iškelti į pasaulio ūkio piramidės viršūnę. Taip didėja konkurencinis spaudimas kai kuriems mūsų ūkių sektoriams, tačiau kiekviena grėsmė taip pat yra galimybė tobulėti. Dėl tokių šalių vystymosi Europos įmonėms atsiveria naujų rinkų.

Prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgoje, Scottrade opcionų mokesčiai

Lengvai dalijamos paskolos, trumpalaikių rezultatų siekis ir pernelyg didelė rizika finansų rinkose visame pasaulyje paskatino spekuliacijas, o jos savo ruožtu išpūtė augimo burbulą ir smarkiai sutrikdė pusiausvyrą. Europa pasiryžusi ieškoti pasaulinio masto sprendimų, kad finansų sistema būtų veiksminga ir tvari. Dėl didelės priklausomybės nuo tokio iškastinio kuro, kaip nafta, ir neefektyvaus žaliavų naudojimo vartotojai ir įmonės kenčia nuo didelių kainų šuolių, kurie gali kelti pavojų mūsų ekonominiam saugumui ir didinti klimato kaitos poveikį.

Pasaulio gyventojų skaičiui išaugus nuo 6 mlrd. Dėl — metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo ES turi toliau veikti išvien su kitomis pasaulio dalimis siekdama pasauliniu mastu spręsti klimato kaitos problemas ir visoje Sąjungos teritorijoje taip pat įgyvendinti klimato ir spartaus prekybos pasitraukimo strategija strategiją, dėl kurios susitarta.

Europa turi veikti, kad išvengtų nuosmukio Iš nūdienos krizės galime kai ko pasimokyti: - 27 ES valstybių narių ūkiai yra tarpusavyje priklausomi: krizė išryškino glaudžius ryšius ir vienų šalių ūkių kitiems daromą netiesioginį poveikį, ypač euro zonoje. Kaip rodo pastarojo meto įvykiai, reformos arba jų trūkumas vienoje šalyje padarė poveikį kitų šalių ūkio prekyba pagal 2 5 tikslų strategija be to, dėl krizės ir didelių valstybės išlaidų apribojimų kai scottrade parinkčių pamoka valstybėms narėms sunkiau skirti pakankamą finansavimą pagrindinei transporto ir energetikos infrastruktūrai, kad ne tik būtų vystomas jų ūkis, bet ir kad jos galėtų aktyviai dalyvauti vidaus rinkoje.

Tai įrodėme imdamiesi bendrų veiksmų bankų sistemai stabilizuoti ir priimdami Europos ekonomikos atgaivinimo planą. Globalizuotame pasaulyje nė viena šalis negali savarankiškai įveikti sunkumų; bitcoin hash size ES kuria pridėtinę vertę pasaulinėje arenoje. Tik veikdama išvien ES pajėgs daryti poveikį pasaulinio masto politikos sprendimams. Krizės poveikis nebuvo vienkartinis smūgis, po kurio lengvai grįžome prie įprastos veiklos.

Uždaviniai, kuriuos Sąjunga turi spręsti, sudėtingesni, nei prieš nuosmukį, o galimybės imtis veiksmų — ribotos. Be to, kitos pasaulio šalys taip pat nestovi vietoje. Sustiprėjusi didžiojo dvidešimtuko pozicija rodo, kad besiformuojančios ekonomikos šalių ekonominė ir politinė galia didėja.

Europos laukia aiškus, tačiau sunkus pasirinkimas. Trys scenarijai Europai iki m. Tvarus atsigavimas Europos visiškas grįžimas į ankstesnį ir gebėjimas pasiekti aukštesnį augimo lygį 2 scenarijus. Išplėsti prekybos strategijos ataskaitas Vangus atsigavimas [pic] Europa ilgam neteks gerovės, augimo pagrindas — suardytas 3 scenarijus. Prarastas dešimtmetis [pic] Europa ilgam neteks gerovės ir praras būsimo augimo potencialą Europa gali veikti sėkmingai Europa turi daug privalumų: galime pasikliauti mūsų žmonių talentu ir kūrybingumu, tvirta pramonės baze, gyvybingu paslaugų sektoriumi, klestinčiu, aukštos kokybės žemės ūkio sektoriumi, giliomis jūrinėmis tradicijomis, bendrąja rinka ir bendrąja valiuta, didžiausio prekybos bloko pozicija ir erdve, kurioje spartaus prekybos pasitraukimo strategija daugiausia tiesioginių užsienio investicijų.

Negana to, didžiuojamės tvirtomis vertybėmis ir demokratinėmis institucijomis, branginame ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir solidarumą, aplinką, mūsų kultūrinę įvairovę, pagarbą lyčių lygybei. Daugelio valstybių narių ūkiai yra vieni novatoriškiausių ir labiausiai išsivysčiusių pasaulyje. Tačiau daugiausia galimybių veikti sėkmingai Europa turi veikdama išvien — kaip Sąjunga. Praeityje iškilus svarbiems uždaviniams, ES ir valstybės narės sugebėjo juos spręsti bendrai.