Tarptautinės prekybos duomenų sistemos. Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas

Jos manymu, taip galima geriausiai užtikrinti, tarptautinės prekybos duomenų sistemos visi raundo dalyviai gautų naudos iš ekonomikos augimo ir vystymosi ir būtų sudarytos sąlygos pasiekti reikiamus kompromisus. Ji skirta kompiuterizuoti muitų teisės aktų pažeidimų ir kitos su jais susijusios informacijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo procesą, o jos duomenų bazėje kaupiami duomenys naudojami pažeidimų prevencijai ir užkardymui. Šiuo metu du trečdaliai PPO narių yra besivystančios šalys, taigi organizacija suteikia galimybę pereinamosios ekonomikos ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims naudotis atvira prekyba savo vystymosi pažangai skatinti. Paskutinis susitikimas įvyko Ženevoje  m. Sistema skirta valdyti atvykstančių į Lietuvos Respubliką krovininių transporto priemonių eismą šiame pasienio kontrolės poste, panaudojant programines ir technines priemones, taip pat valdyti informaciją, susijusią su tikrinamų krovininių transporto priemonių procedūromis. Prekių struktūroje gerokai padaugėjo pramoninių prekių pirmiausia mašinų ir įrangos , paslaugų be tradicinių, pavyzdžiui, transporto, kredito, turizmo, atsirado daug naujų, pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugos, konsultavimas, lizingas , prekyba licencijomis ir patentais.

Šios paslaugos būtinos ne tik rizikos vertinimo specialistams, bet yra ir neatskiriamas muitinio įforminimo ir tikrinimo proceso žingsnis.

tarptautinės prekybos duomenų sistemos

Ji skirta kompiuterizuoti muitų teisės aktų pažeidimų ir kitos su jais susijusios informacijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo procesą, o jos duomenų bazėje kaupiami duomenys naudojami pažeidimų prevencijai ir užkardymui. Administracinių teisės pažeidimų protokolų ATPP ir Prekių sulaikymo protokolų PSP informacijos įvedimo ir kaupimo programinės įrangos funkcijų dėka supaprastinamas ir pagreitinamas administracinių teisės pažeidimų fiksavimas, sudaromos sąlygos kaupti duomenis pažeidimų prevencijai ir rizikos įvertinimui.

Specializuota programinė ir techninė Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema NAS skirta kaupti informacijai apie transporto priemonių eismą muitinės postuose, atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius ir konteinerių kodus kelių ir geležinkelių postuose prie išorinių ES sienų. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje veikia apjungta Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema, skirta apsikeisti duomenimis apie norimus užfiksuoti transporto priemonės sienos kirtimo faktus ir, esant reikalui, imtis tarpusavyje suderintų veiksmų.

tarptautinės prekybos duomenų sistemos

Sistema skirta valdyti atvykstančių į Lietuvos Respubliką krovininių transporto priemonių eismą šiame pasienio kontrolės poste, panaudojant programines ir technines priemones, taip pat valdyti informaciją, susijusią su tikrinamų krovininių transporto priemonių procedūromis.

Pagrindinis EVS tikslas — didinti posto pralaidumą, didinant krovininių transporto priemonių, gabenančias krovinius, judėjimo ir valdymo pasienio kontrolės punkto teritorijoje efektyvumą.

Muitinės mobiliųjų grupių išankstinės rizikos įvertinimo sistema MGIRIS skirta duomenų paieškai, operatyviai vertinant tikrinamų transporto priemonių, jomis gabenamų prekių bei asmenų riziką.

PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas

Sistema plačiai naudojama mobiliosiose darbo vietose surašant Administracinių teisės pažeidimų, Prekių sulaikymo protokolus, pildant Prekių tikrinimo aktus. MISC kartu su kitais muitinės pareigūnais inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus, skirtus muitinės veiklos administravimui gerinti. ES Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės lėšomis sukurta Lietuvos muitinės duomenų saugykla LMDSkurioje kaupiami tikslūs ir apibendrinti aukštos kokybės importo ir eksporto deklaracijų bei prekybos su ES valstybėmis narėmis ataskaitų duomenys.

Ši saugykla suteikia galimybę Lietuvos muitinei šiuolaikinėmis priemonėmis realizuoti jai keliamus strateginius uždavinius rinkos ir visuomenės apsaugos, muitų ir mokesčių administravimo bei kitose muitinės veiklos srityse.

Dohos derybų raundas ir tolesni veiksmai

Jos paskirtis — tiesiogiai iš įmonių rinkti statistinius duomenis apie prekybos srautus tarp ES valstybių narių. Sistemoje diegiamos naujos funkcijos, suteikiančios galimybes teikti daugiau elektroninių paslaugų verslui. Veikia Prekių muitinio įvertinimo informacinė sistema PREMIsuteikianti muitinės pareigūnams galimybes nustatyti prekių muitinę vertę.

PREMI duomenys taip pat naudojami gabenamų krovinių rizikos vertinimui. ES pritarė tam, kad būtų pradėtas daugelį sričių apimantis ir plataus užmojo raundas. Jos manymu, taip galima geriausiai užtikrinti, tarptautinės prekybos duomenų sistemos visi raundo dalyviai gautų naudos iš ekonomikos augimo ir vystymosi ir būtų sudarytos sąlygos pasiekti reikiamus kompromisus. Tačiau, nepaisant didelių kai kurių dalyvių visų pirma ES dedamų pastangų, neatrodo, kad derybos bus greitai ir sėkmingai baigtos.

PPO narės, siekdamos išeiti iš aklavietės Dohos derybose ir pristabdyti protekcionistinius veiksmus, dėmesį nukreipė į rezultatus mažiau prieštaravimų keliančiose srityse, kurie galėtų labai prisidėti siekiant vystymosi tikslų.

Po dvejų metų buvo padaryta tolesnė apčiuopiama pažanga —  m.

Viena svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo formų. Ją sudaro visų pasaulio šalių užsienio prekybos eksporto ir importo visuma. Senovėje, vyraujant natūriniam ūkiui mainytasi nedaugeliu prekių papuošalaisprieskoniaisginklais, kai kurių rūšių žaliavomis ir kitomis. Plėtojantis kapitalizmui tarptautinės prekybos mastas didėjo, į tarptautinę prekybą įsitraukė vis daugiau šalių.

Nors tokiais teigiamais postūmiais — visų pirma prekybos lengvinimo susitarimo įsigaliojimu  m. Jie sudaro sąlygas atnaujinti PPO siekiant reaguoti į naujus pasaulinės prekybos sunkumus ir padeda sutvirtinti daugiašales prekybos taisykles.

Europos Parlamentas atidžiai stebi PPO derybas. Parengta įvairių pranešimų, kuriuose įvertinta diskusijų padėtis. Parlamentinė konferencija PPO klausimais, kurią Europos Parlamentas organizuoja kartu su Tarpparlamentine sąjunga, reguliariai sudaro galimybę konstruktyviai dalyvauti derybose toliau tekste rasite daugiau informacijos apie šią konferenciją.

Parlamentas keletą kartų ragino atnaujinti derybas, pabrėždamas Dohos derybų raundo svarbą pasaulio prekybai ir ekonomikos vystymuisi. Parlamentas taip pat aktyviai įsitraukęs į derybas dėl siauresnės apimties susitarimų.

Tarptautinės prekybos duomenų sistemos vykdomoji tvarka, Tradingview geriausi šifravimo rodikliai

Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas Parlamentas toliau stebi su PPO susijusius įvykius, ypač rengdamasis kitam PPO ministrų susitikimui, kuris vyks  m.

Sąjunga visada buvo viena iš tarptautinės prekybos duomenų sistemos veiksmingos ir teisinės valstybės principais grindžiamos tarptautinės prekybos propaguotojų.

tarptautinės prekybos duomenų sistemos

Tokia sistema padeda užtikrinti, kad įmonės galėtų sąžiningai patekti į užsienio rinką ir taip būtų remiamas vidaus ir trečiųjų šalių, ypač mažiau išsivysčiusių šalių, ekonominis augimas. Bendra ES prekybos politika — tai viena iš Sąjungos visapusiškos ir išimtinės kompetencijos sričių. Kitaip tariant, Europos Sąjunga PPO veikia kaip vienas subjektas ir jai organizacijoje atstovauja ne valstybės narės, o Komisija.

Komisija visų 28 valstybių narių vardu derasi dėl prekybos susitarimų ir gina ES interesus PPO Ginčų sprendimo taryboje. Komisija reguliariai konsultuojasi su Taryba bei Europos Parlamentu dėl daugiašalių diskusijų turinio ir strategijos ir teikia jiems susijusias ataskaitas.

Pagal Lisabonos sutartį Taryba ir Europos Parlamentas yra teisės aktų leidėjai ir turi vienodas teises priimant sprendimus tarptautinės prekybos klausimais.

Muitinės informacinių sistemų centras ir jo veikla

Dalyvaudama PPO, ES taip pat tarptautinės prekybos duomenų sistemos propaguoti daugiašalę prekybos derybų sistemą, kuri papildytų dvišales derybas. Svarbiausias sistemos privalumas — tai, kad TIR konvencija suteikia galimybę, naudojantis tarptautine garantijų grandine, palyginti paprastai naudotis reikiamomis garantijomis. Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos Nėra jokių pasiūlymo srityje galiojančių nuostatų.

Derėjimas su kitomis Europos Sąjungos politikos tarptautinės prekybos duomenų sistemos vykdomoji tvarka ir tikslais Siūlomas sprendimas atitinka bendrąją prekybos ir transporto politiką. Pagal TIR sistemą, kuria palengvinamos kelių transporto sąlygos, prekes galima gabenti per 68 Susitariančiąsias šalis muitinių administracijoms atliekant minimalius intervencinius veiksmus, taip pat TIR sistema suteikia galimybę, naudojantis tarptautine garantijų grandine, palyginti paprastai naudotis reikiamomis garantijomis.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Konsultacijų metodai, pagrindiniai tiksliniai sektoriai ir bendras respondentų apibūdinimas Konsultacijos su valstybėmis narėmis, kurių metu patvirtinti pasiūlymai, vyko per Muitinės teisės aktų komiteto koordinavimas, Ženeva posėdžius.

tarptautinės prekybos duomenų sistemos

Atsakymų santrauka ir kaip į juos atsižvelgta Palanki nuomonė. Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas Nepriklausomo tyrimo neprireikė.

Poveikio vertinimas Siūlomas SS kodo Šiuo pakeitimu suderinamos tranzito srities nuostatos. Ateityje duomenų siuntimas į TTDB elektroniniu būdu galėtų tapti privalomas. Papildomų TIR vykdomosios tarybos nario rinkimų ir atstovavimo procedūros pakeitimais patikslinama po nario atsistatydinimo susidariusi padėtis ir nurodomi būsimiems TIR vykdomosios tarybos nariams taikomi profesiniai reikalavimai.

Prekybos ginčų sprendimo sistema

Dėl jokių siūlomų 6 priedo pakeitimų TIR konvencijos esmė nesikeičia, nes pagal TIR konvencijos 43 straipsnį aiškinamosiose pastabose paaiškinamos tam tikros šios konvencijos ir jos priedų nuostatos ir aprašoma tam tikra rekomenduojama praktika.

Siūlomų veiksmų santrauka Siūlomu sprendimu nustatoma pozicija, kurios turi laikytis Europos Sąjunga dėl pasiūlymo iš dalies keisti Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis. Teisinis pagrindas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis ir straipsnio 9 dalis.