Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Tai būtų daroma kultūriniais mainais, vykdant jungtinius švietimo ir mokymo projektus, idant būtų atvertos durys kitoms šalims stoti į ES. Norime žengti link teisingesnio socialinių išmokų paskirstymo, įsteigiant Europos socialinę kortelę, taikant aukštus ir privalomus privatumo standartus, kurie būtų suderinti su šalių administracinėmis procedūromis ir sukonkretintų tikrąją Europos pilietybę.

Pamąstykite apie privatų ir valstybinės organizuojamą masinį sekimą ar mažumų, tokių kaip imigrantai, LBGT ir jų bendruomenės ar romų teisių pažeidimus. Netoleruojame jokios diskriminacijos: lyties, rasės, spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinio pobūdžio, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kokių kitų pažiūrų, nacionalinių mažumų, turto, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar bet kokiu kitu pretekstu.

Lyties lygybė — fundamentalus Europos Sąjungos principas. Tačiau egzistuoja didžiulė atskirtis tarp teisės pripažinimo, pasiektos teisinės pažangos ir įgyvendinimo.

Žalieji remia dvilypį požiūrį, kuriuo skatinama lyčių lygybė ir didesnių galių suteikimas moterims: lyčių tendencijos ir aiškūs ir vienijantys tikslai, kad siektume lyčių lygybės.

Skaitmeniniame amžiuje reikia skaitmeninės teisių deklaracijos, garantuojančios mūsų paveldimas laisves. Mes kovojome už savo teisę atsispirti privatizacijos spaudimui.

Mūsų pozicija gina kertines Europos vertybes. Žalieji nori atgaivinti Europos demokratiją, kuri susilpnėjo dėl lobizmo įtakos, siaurų nacionalinių vyriausybių interesų propagavimo, technokratams suteiktų galių, ignoruojant demokratines vertybes, ir supaprastintų populistų kaltinimų. Europos Parlamentas turi stiprinti ir kontroliuoti vadinamojo trejeto: Europos Komisijos, Tarptautinio valiutos fondo ir Europos centrinio banko vykdomą politiką.

Europos piliečiai turi būti geriau girdimi ir aktyviau reikšti savo nuomonę tiesioginės demokratijos priemonėmis. ES turi veikti, kai reikia pasisakyti vieningai, nepriimti sprendimų, neįsiklausant į piliečių nuomonę.

Tai reiškia atsiribojimą nuo lobizmo atstovų. Mes taip pat norime, kad prie demokratinių procesų prisijungtų daugiau moterų: daugiau moterų dirbtų įvairiose Europos institucijose ir daugiau jų būtų išrinkta ES bendrovių valdybose.

Neturėtume piktnaudžiauti savo suverenumu, tai vienintelis būdas jį išsaugoti: mums reikalinga bankininkystės sąjunga, finansinių operacijų mokesčiai, turime paremti kovą už mokestinį teisingumą, prieš mokesčių vengimą ir mokesčių ofšorines zonas.

ES turėtų plėtoti gerų kaimynystės santykių su užsienio valstybėmis politiką. Tai būtų daroma kultūriniais mainais, vykdant jungtinius švietimo ir mokymo projektus, idant būtų atvertos durys kitoms šalims stoti į ES.

Skatiname globalų teisingumą, sąžiningą prekybą, giname žmogaus teises, siekiame užkirsti kelią pilietiniams konfliktams ir teikiame daugiašalių konfliktų sprendimus.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Pasaulis ir mes galime pasinaudoti Europos globalinės atsakomybės teikiama nauda. Jis taip pat finansuoja vietinius ir regionų plėtros ir socialinės integracijos projektus.

Žalieji keičia Europos Parlamentą. Norime dar aktyviau tęsti pradėtus darbus. Idant pasiektume šių tikslų mums reikalinga Jūsų parama ir Jūsų balsas. Padėkite keisti Europą, balsuokite už Žaliųjų partiją! Ji nebuvo vieninga, idant užtikrintų mums, savo piliečiams, geresnę ateitį. Todėl žalieji siūlo naująją strategiją. Mes, europiečiai, turime suvienyti jėgas, kad galėtume kryptingai kurti savo ateitį.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Vietoj socialiai kurčių ir aplinkosaugos požiūriu aklų taupymo priemonių, siūlome tris nuoseklias ir suderintas priemones: kovą su nedarbu, skurdu ir visomis socialinio neteisingumo formomis; ekonomikos transformavimą, paremtą inovacijomis ir ekologiškai efektyviais sprendimais, sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos degradavimo problemas; naujai sureguliuotą finansų politiką, kad ji tarnautų tikrajai ekonomikai.

Mes tai vadiname naujuoju Europos Žaliųjų susitarimu. Laikomės nuomonės, kad finansinė skola, viešoji ar privati, turi pasiekti subalansuotą lygį ir užtikrinti, kad būtų finansuojamos vertę kuriančios investicijos. Akivaizdu, kad kai kuriais atvejais teks atlikti viešosios bei privačios skolos restruktūrizavimą. Taip pat privalome spręsti socialinės skolos problemas: mažinti nedarbą, skurdą ir nelygybę, gerinti sveikatos apsaugos ir švietimo sistemas. Tai reikalauja ryžtingų investicijų. Ne mažiau svarbu spręsti ir aplinkosaugos srities problemas, tokias kaip klimato kaita, senkantys baigtiniai ištekliai ir bioįvairovės nykimas.

Mums rūpi kaimo regionai, kuriose plėtojamas žemės ūkis, taip pat ekonomiškai ir socialiai aktyvios vietovės, kurių gausūs žuvies ištekliai, išlaikantys pakrantėje įsikūrusias bendruomenes.

Europos suvienijimas išlaisvino žemyną nuo šimtmečius kilusių prieštaravimų ir karų.

Tapę pasaulio lyderiais, ieškosime ir siūlysime sprendimus, kaip gerinti kiekvieno individo pragyvenimo lygį, atsižvelgiant į ribotus mūsų planetos išteklius, rasime paskatų ekonominiam atgimimui, kuris sukurs naujų darbo vietų ir užtikrins klestėjimą. Atmetame vadinamąjį konkurencingumo paktą, kuriuo remiantis bus mažinami atlyginimai, apkarpomos socialinės programos ir privatizuojamas viešasis turtas.

Finansinė politika turi būti sietina su stipria socialine ir aplinkosaugine darna; o didesnę naštą turi nešti tie subjektai, kurie gali ją pakelti. Griežtos taupymo priemonės šios ekonominės krizės metu veda mus priešinga kryptimi. Europos žalieji tiki politika, kuri sprendžia didėjančios nelygybės problemas, ir yra tvirtai įsitikinę, kad ES neturėtų būti antrarūšių piliečių. Todėl nepaprastai svarbu, kad būtų atsižvelgta į tokius socialinius reiškinius kaip nelygybė ir skurdas.

Išplitęs nedarbas, ypač tarp jaunimo, ir senatvės skurdas — pagrindiniai neteisingumo elementai. Politinės priemonės, kuriomis žadama parama, tokios kaip Jaunimo garantijų programa, nebus sėkmingos, jei jos nebus tinkamai finansuojama ir nepalaikoma tvirta darbo vietų kūrimo politika.

  1. Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema - Leidimai ir licencijos
  2. EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
  3. BENDRASIS ŽALIŲJŲ PARTIJOS MANIFESTAS | European Greens
  4. Dienos dvejetainių parinkčių patarimai
  5. Binarinių opcionų pretenzijos

Šalys narės privalo spręsti vaikų skurdo problemas, užbėgti už akių investicijomis. ES turi įveikti socialinį dempingą, nutraukti nulinių valandų sutartis, uždrausti steigti mažai apmokamas darbo vietas ir vykdyti nesąžiningas stažuotes. Žalieji pasisako už sąžiningą ir laipsnišką minimalių socialinių standartų Europoje įtvirtinimą pagal nacionalines sąlygas ir darbo rinkos modelius — ypač darbo kokybės ir saugumo, darbo užmokesčio, viešosios sveikatos apsaugos ir pensijų skaičiavimo srityse.

Norime žengti link teisingesnio socialinių išmokų paskirstymo, įsteigiant Europos socialinę kortelę, taikant aukštus ir privalomus privatumo standartus, kurie būtų suderinti su šalių administracinėmis procedūromis ir sukonkretintų tikrąją Europos pilietybę. Norime, kad Europos centrinis bankas tarp savo politikos tikslų įtrauktų makroekonominio ir finansinio stabilumo bei darbo vietų kūrimo skatinimo uždavinius. Be to, skatindami įsidarbinimo Europoje galimybes, turime toliau darbuotis kurdami vieningą rinką, kad būtų užtikrintas laisvas darbuotojų ir paslaugų judėjimas.

Mes pasisakome už tai, kad į Europos teisę būtų įtrauktas socialinės pažangos straipsnis, kuris pabrėžtų socialinės Europos kūrimo prioritetą. Socialinė pusiausvyra Europoje turi atsižvelgti į protų nutekėjimo grėsmę — ypač jaunimo — paliekant krizės paliestus regionus ir išnaudojant migruojančius darbuotojus, gerbiant jų esminę teisę laisvai judėti.

Žalieji nori matyti priemones, kuriomis būtų švelninami didesni ekonominių ciklų, įskaitant nedarbo rodiklių reguliavimo, skirtumai. Skatiname moterų emancipaciją visuomenėje ir ekonomikoje. Šeima ar atsakomybės pasidalijimas neturėtų tapti kliūtimi, siekiant karjeros nei vyrams, nei moterims. Pasipriešindami amžiaus diskriminacijai, žalieji nepritaria jokiems amžiaus apribojimams, nesuteikiantiems prieigos naudotis viešosiomis paslaugomis, mes pasisakome už patikimų bazinių standartų diegimą visų šalių narių pensijų programose.

Manome, kad socialinės Europos atgimimas yra tiesiogiai susijęs su socialiniu dialogu, kai darbdavių federacijos ir profsąjungos prisiima atsakomybę. Turi būti skatinamos kolektyvinės sutartys Europos transnacionalinės kompanijose. Bankų kreditavimas mokesčių mokėtojams kainavo milijardus eurų; tai neturėtų pasikartoti. Norime užtikrinti, kad finansinis sektorius būtų tinkamai subalansuotas, įvairiapusis ir lankstus, tarnaujantis visuomenei ir padedantis pritraukti ilgalaikes ekonomikos investicijas.

EUR-Lex Access to European Union law

Siūlome nustatyti griežtas taisykles, atskiriančias svarbią visuomenei banko veiklą nuo nereikšmingos. Žalieji svariai prisidėjo, kad tikrajai ekonomikai nenaudingi produktai ir veikla, galinti išderinti finansinę sistemą, būtų uždrausta ir pašalinta iš Europos rinkos.

Europos institucijos turėtų pasinaudoti šia galimybe. Licencijas suteikti tik tiems finansiniams produktams ir veiklai, kuri yra naudinga visuomenei. Mūsų iniciatyva pasiūlyti įstatymai uždraudė skolos spekuliacijas; pažabojo bankų pelnus; privertė bankus nurodyti savo veiklą ofšorinėse zonose; suteikė daugiau demokratinės atsakomybės, vykdant Europos centrinio banko bankininkystės veiklos priežiūrą. Žalieji europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema pasiekimais šioje srityje.

Dabar turime įtvirtinti šią sėkmę. Norime užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiami kokybiški, nešališki patarimai visais finansinių paslaugų klausimais. Finansinių paslaugų įstatymai neturėtų skatinti tolesnės rinkos galios koncentracijos, kuri pakenktų smulkiesiems bankams. Palaikome Europos bankininkystės sąjungą, apjungiančią patikimą bendrąją mūsų bankų priežiūrą, bendrąjį administravimą ir restruktūrizavimo fondą sunkumų patiriantiems bankams ir bendrąją indėlių iki eurų ar ekvivalentiškos sumos draudimą.

ES institucijos taip pat privalo riboti finansinio trumparegiškumo apraiškas, kurios trukdo priimti ilgalaikius strateginius investavimo sprendimus.

Mūsų tikslas — atstatyti mokestinį teisingumą ir efektyvumą. Norime sumažinti mokestinę naštą darbui ir mokesčius perkelti taršai ir atliekoms.

Darysime viską, kad įstatymų leidėjai patvirtintų finansinių operacijų mokestį, nepaisant to, kad šiam planui priešinasi galingos lobistų grupės. Kadangi norime, kad didžiosios korporacijos ir turtingieji prisidėtų sąžininga mokestine dalimi, remiame bendresnį Europos korporacinio ir turto apmokestinimą, įskaitant minimalių įkainių nustatymą. Ne mažiau svarbu, kad esame įsitraukę į kovą su mokesčių vengimu, sukčiavimu ir mokesčiais ofšorinėse zonose, pradedant bankų slaptumo panaikinimu.

Kalbant apie sąnaudas, žalieji ryžtingai kovoja prieš taršų ir ekologiškai žalingą išlaidavimą, pavyzdžiui, iškastinio kuro subsidijos ar branduolinės programos — tarptautiniai termobranduoliniai eksperimentiniai reaktoriai ITER. Administruojant paveldėtą viešąją skolą, įsteigiant skolos kompensavimo fondą ir palaipsniui leidžiant bendruosius skolos instrumentus euroobligacijas pagal aiškiai apibrėžtas ir realias bendrosios fiskalinės drausmės taisykles, tai laikoma pagrindiniais žingsniais, užtikrinant viešųjų finansų palaikymą.

Siekdami atgaivinti krizės ištiktą ekonomiką ir išsaugoti monetarinę sąjungą, mes pasisakome už ES biudžeto didinimą, finansuojamą iš savo šaltinių, ir finansinių solidarumo instrumentų kūrimą, jais būtų finansuojamas ekonomikos atsigavimas.

Remiame efektyvų išteklių naudojimą ir ekoinovacijas palaikančios politikos priemones ir investicijas visuose ekonomikos sektoriuose. Ši žaliųjų kampanija sukurs daug naujų kokybiško darbo vietų labai kvalifikuotiems, taip pat nekvalifikuotiems specialistams įvairiose pramonės šakose, ir pagerins darbo sąlygas bei darbuotojų sveikatą.

Tokia politika prisidės prie būsimojo ekonominio atsparumo krizėms. Pramonė neturėtų imtis neteisingos veiklos, sietinos su skalūnų dujų gavyba ar kuro iš žemės ūkio produkcijos gamyba.

Ji turėtų tapti pagrindiniu partneriu šioje inovacijomis orientuotoje žaliųjų transformacijoje, skatinant ekodizaino taisykles, viešąjį pirkimą, valstybinės pagalbos taisykles, privatų investavimą, smulkias ir vidutinio dydžio įmones ir kooperatyvus, geresnį mokslinių tyrimų, plėtros ir švietimo finansavimą, verslumą, ypač socialinį verslumą, gerus pramoninius santykius, darbo vietų demokratiją ir teisėtus korporacinius interesus.

Tai turėtų tapti visų mūsų pastangų pagrindu. Norime stiprinti profsąjungas ir užtikrinti vyrų bei moterų darbuotojų teisę vienodai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

Prekybos politika turėtų prisidėti prie ilgalaikio pramoninio Europos renesanso ir demonstruoti pagarbą ir solidarumą mūsų pasauliniams partneriams. Vienas ypatingos svarbos projektas šioje srityje — sukurti Europos atsinaujinančios energijos bendruomenę, kuri padėtų įveikti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kuro rūšių.

Ekologinę krizę nustelbė dabartinė ekonominė krizė, bet situacija tampa vis aštresnė ir potenciali ekosistemų griūtis kelia pavojų mūsų gyvensenai. Nelieka jokių abejonių dėl žmonijos vaidmens sukeliant klimato kaitos procesus ir ryškėja katastrofinės neveiklumo pasekmės. Planeta jau arti tos ribos, kai be radikalių energijos suvartojimo ir gamybos pokyčių kenksmingas klimato kaitos procesas gali tapti negrįžtamas.

Turime pranešti, kad jau priimti sprendimai, kurie suteiktų milžinišką naudą aplinkosaugai, ekonominei plėtrai, socialinei ir sveikatos apsaugai. Siekiame, kad būtų teisiškai nustatytos emisijos apimtys ir numatytos sankcijos, kad būtų įgyvendinti klimato sureguliavimo tikslai. Taip būtų sukurtos ilgalaikės ekonominės transformacijos paskatos, o permainos leistų išvengti pavojingos klimato kaitos pasekmių. JT klimato kaitos viršūnių susitikimas Paryžiuje COP 21 turi pateikti įpareigojančią pasaulinio masto sutartį.

Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema Apie tai, kad Lietuvos Vyriausybė nepritaria tokiai EK iniciatyvai dėl komandiruojamųjų darbuotojų direktyvos pakeitimo pareiškė premjeras Algirdas Butkevičius, ketvirtadienį susitikęs su Vilniuje apsilankiusia už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga eurokomisare Elžbieta Bienkowska.

Laikrodis tiksi ir ES kartu su šalimis narėmis turi imtis vadovaujančio vaidmens, kad būtų nustatyti visų besiderančių šalių įsipareigojimai. Tai reiškia, kad m. Teisiškai privalomi apribojimai lieka efektyviausia priemone mažinančia taršą.

Jeigu nepavyks, žalieji pasisakys už nacionalinę anglies kainodaros peržiūrą. Viešosios institucijos, verslas, ypač finansinis sektorius, privalo skatinti atsisakyti klimato kaitą skatinančių žaliavų. Turi būti nutrauktos valstybinės subsidijos, skiriamos iškastinio kuro rūšių investicijoms.

Mes norime investuoti į Europos energetikos tinklus, sujungiančius atsinaujinančios energijos rūšių gamybą su įvairiais žemyno regionais, idant būtų didinamas energetikos saugumas ir mažinamos išlaidos.

Nuosekli energetikos politika, paremta energijos taupymu, energijos efektyvumu ir atsinaujinančios energijos rūšys — vienintelis būdas iki m. Todėl svarbu ir toliau kelti nacionalinius efektyvaus energijos naudojimo ir jos atsinaujinimo tikslus. Iki m. Tai ne tik svarbu ribojant globalų atšilimą 2ºC žemiau iš anksto nustatyto pramoninio lygio, bet ir prasminga ekonomiškai, nes skatinama ekonominė veikla, kuriamos darbo vietos ir mažinama Europos priklausomybė nuo importuojamo kuro.

Branduolinė energija — brangi ir rizikinga, jos naudojimas kelia tiesioginį pavojų ir skatina branduolinių ginklų plitimą, ji neturėtų būtų naudojama Europos energetinėje sistemoje. Privalome nedelsiant uždaryti rizikingiausias branduolines jėgaines, nutraukti tiesiogines ir netiesiogines subsidijas ir reikalauti esamų atominės energijos gamintojų, kad jie prisiimtų visą atsakomybę už žalą ir radioaktyvius teršalus branduolinės avarijos atveju.

Mes norime būti tikri, kad aplinkos ir bioįvairovės apsaugai bei ilgalaikei plėtrai būtų teikiamas tarptautinis prioritetas.

Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Siūlome įsteigti Pasaulio aplinkosaugos organizaciją, kuri sujungtų ir išplėstų įvairių pavienių agentūrų, kurios jau yra įkurtos Jungtinėse Tautose, funkcijas. Negalime vertinti gyvenimo kokybės vien pinigine išraiška: mums reikalingi nauji rodikliai, papildantys ir išplečiantys bendrojo vidaus produkto BVP rodiklį, kuriuo matuojamas visuomenės klestėjimas ir gerovė.

Įvairialypė Europos gamta yra graži ir neįkainojama. Žalieji žino, kad pastovi ilgalaikė plėtra reiškia protingą gamtinių išteklių tvarkymą, idant mūsų vaikai ir vaikų vaikai dar galėtų gyventi gyvybingoje planetoje.

Mes gyvename viršydami savo limitus, nes suvartojame tiek gamtinių išteklių, kad jie nebegali atsinaujinti, be to, dar teršiame orą, dirvožemį ir vandenį pavojingomis medžiagomis. Mes norime sumažinti savo ekologinį pėdsaką ir išteklių vartojimą bei užtikrinti, kad gamybos produktai būtų pakartotinai perdirbami, užuot gulėję sąvartynuose. Didžiausias siekis — uždarojo ciklo visuomenė, kuri nepavojingas vieno sektoriaus atliekas sugebėtų panaudoti kitame. Dabartinis iškastinio kuro kiekis, kuris vartojamas pervežimo sektoriuje, turi neigiamą poveikį visuomeninės sveikatai ir aplinkosaugai, be to, ES tampa priklausoma nuo energijos išteklių importo ir kylančių kainų.

Mums reikia pereiti prie saugesnių ir aplinką mažiau teršiančių transporto priemonių, tokių kaip vandens transportas, dviračiai, visuomeninis transportas ir traukiniai. Specialusis dėmesys turi būti skiriamas sąžiningai konkurencijai tarp skirtingų transporto rūšių. Europos geležinkelio tinklui turėtų būti nutiestos trūkstamos regioninės ir tolimosios jungtys, kad miestas ir kaimas galėtų lengviau susisiekti. Pirmenybė turi būti teikiama geležinkelio pervežimams, o ne kelių transportui ir aviacijai.

Efektyviau naudojant transporto priemones, sumažės Europos piliečių išlaidos kurui, kartu pagerės ir oro kokybė. Mes skatiname inovacijas, gaminant elektrinius dviračius, tramvajus ir traukinius, elektromobilius, kurie remiasi atsinaujinančios energijos ištekliais. Mes palaikome oro taršą mažinančias priemones, nes įrodyta, kad užterštas oras tampa pagrindine išankstinės mirties priežastimi.

BENDRASIS ŽALIŲJŲ PARTIJOS MANIFESTAS

Siekiame geriau kontroliuoti elektroninės įrangos ir kitas pavojingas atliekas, narkotines medžiagas ir pesticidų likučius, išleidžiamus į nuotekų surinkimo sistemas, ir naudoti nanotechnologijas kosmetikos, vaistų, maisto ir biocidų gamybai, taip pat mažinant šių medžiagų neigiamą poveikį hormoninei sistemai. Mes ir toliau tęsiame savo kampaniją prieš pavojingą ir žalingą skalūnų dujų gavybos praktiką, taip pat kitų netradicinių kuro rūšių gavybą.

Laikas uždrausti skalūnų dujas, todėl raginame nedelsiant uždrausti hidraulinį ardymą. Ardymo medžiagos teršia mūsų vandens išteklius ir aplinką pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Metano nuotėkiai skalūninių dujų gavybos metu prisideda prie klimato kaitos.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Be to, šių dujų ekonominė nauda labai perdėta, gamyba smarkiai krenta po pirmųjų gavybos metų, sukeliamas ekonomikos pakilimas ir smukimas vietinėse bendruomenėse. Maistinių kultūrų naudojimas transporto priemonių kurui, finansinės spekuliacijos dėl pagrindinių maisto produktų padidino jų kainas, padidėjo ariamųjų žemių paklausa, iškilo grėsmė likti be maisto milijonams besivystančių šalių gyventojų, be to, daroma neigiamas poveikis aplinkai. Kaip žinia, kertami ir deginami bioįvairove turtingi tropiniai miškai, o jų vietoje sodinamos palmių plantacijos, jų aliejus skirtas kuro ir maisto produktų gamybai.

ES turėtų atsisakyti šios praktikos naudoti žemės ūkio paskirties žemę kuro gamybai. Turime atsisakyti naudoti žemės ūkio kultūras kurui. Naudingiau būtų sutelkti dėmesį į pastovesnius pervežimo modelius, įskaitant geresnį atliekų panaudojimą transporto priemonių ir kuro gamybai.

Žemės ūkis, paremtas pesticidais, monokultūromis ir per dažnai vartojamais antibiotikais, klesti mūsų sveikatos, aplinkos ir didėjančių gyvulių kančių sąskaita. Dažnai paviešinami skandalai dėl maisto produktų verčia vartotojus jaustis nesaugiai, nes žmonės nežino ką jie valgo ir iš kur. Žalieji skatinti vartoti patikimą, sveiką, įvairų, vietinį maistą, o ne standartizuotus, beskonius maisto produktus, kurie skirti prekybos centrų lentynoms puošti. Tai reiškia, kad skatinamos vietinės gamybos rūšys, organinė žemdirbystė ir patikimi produktai, kurie tiekiami iš besivystančių šalių.

Mums pavyko sėkmingai susigrumti su keliomis klaidinančiomis praktikomis bei pagerinti kilmės šalies ir sudėtinių dalių žymėjimą ant etikečių. Mes ir toliau reikalausime gerinti maisto žymėjimo skaidrumą.

Europiečiai kasmet išmeta 90 mln. Pradėjome maisto revoliuciją. Visuomenė gauna daugiau informacijos, formuojasi asmeniniai įsipareigojimai ir kolektyvinė demokratija, nustatant ir gerinant maisto politiką visoje Europoje. Atėjo laikas paremti tokią žemdirbystę, kuri atsižvelgtų į klimato kaitą, būtų patikima, sąžininga ir etiškai nepažeista. Mes norime, kad žemės ūkio sistemos būtų lanksčios, biologiškai įvairios, sveikos ir nepažeidžiamos, kad ne tik prisitaikytume prie klimato kaitos, europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema dar ir sušvelnintume ją.

Norime matyti sistemą, kuri leidžia skaidriau skirstyti valstybinius fondus, įskaitant didesnę paramą smulkiems ūkininkams, organinei žemdirbystei, įprastiniams ūkininkams, kurie nori diegti ekologinius gamybos metodus ir vietinei gamybai, ir pardavimui, kad ūkininkai priartėtų prie vartotojų.

Ūkininkai nusipelnė padorios kainos už savo produkciją ir korporaciniai pirkėjai neturėtų mažinti supirkimo kainų žemiau nustatyto subalansuoto lygio.

Turime didinti dirvožemio derlingumą, drastiškai sumažinti pesticidų ir sintetinių trąšų vartojimą, panaikinti žalingas eksporto subsidijas ir atsisakyti intensyvios pramoninės žemdirbystės.

Toliau tęsime savo kampaniją už sąžiningą ir neribotą sėklininkystę, nukreiptą prieš augalų ir gyvulių patentavimą. Mes priešinamės tolesnei sėklų ir augalinių medžiagų privatizacijai, kaip nurodyta ES sėklų taisyklėse, ir toliau kovosime prieš korporacinę sėklų pramonės kontrolę, kuri verčia ūkininkus rinktis tik tokias sėklas, su kuriomis naudojamos cheminės trąšos ir pesticidai, neleidžiant jiems patiems išsaugoti ir veisti reikiamas sėklas bei pritaikyti savo kultūras prie besikeičiančių vietinių sąlygų.

Bioįvairovės netektis ir per dažnas pesticidų naudojimas naikina bičių ir kitų vabzdžių, kurie apdulkina daugelį augalų ir žemės ūkio kultūrų, populiacijas. Mes primygtinai reikalaujame suteikti mums teisę nustatyti savas taisykles ir įvesti privalomą GMO žymėjimą.

Europos vartotojai turi teisę žinoti, iš kokių medžiagų sudarytas jų maistas ir iš kur jis yra kilęs. Bet kokie GMO tyrimai turi apsiriboti tik poveikio įvertinimu, įskaitant genų srautus ir kryžminį užteršimą.

Ankstesnė praktika, kai nereikalinga žuvis buvo išmetama atgal į jūrą, laikoma milžinišku maisto ir pajamų švaistymu, jos bus atsisakoma. Žuvų atsargos bus patikimiau tvarkomos ir geriau reguliuojamas žuvininkystės laivyno dydis. Vartotojai dabar galės žinoti ne tik žuvies kilmę, bet kaip ji buvo pagauta.

Lieka dar daug ką nuveikti diegiant šias reformas ir užtikrinant, kad nebūtų pasinaudota šios veiklos spragomis. Mes ir toliau kovosime už geresnę intensyvios žuvininkystės, kuri yra labai tarši, kontrolę, tinkamesnę smulkios, vietinės žuvininkystės raidą Europos viduje ir už jos ribų.

Mums reikia kuo skubiau atsisakyti pramoninės žemdirbystės, siaubingos gyvulių gerovės registracijos ir intensyvaus antibiotikų naudojimo. Mes ir toliau vadovaujame kovai prieš bandymus su gyvūnais. Tai darysime ir ateityje. Norime smarkiai sumažinti gyvulių pervežimo laiką ir nutraukti gyvų gyvulių eksportą. Tarptautinėje arenoje ES privalo aktyviau kovoti su laukinių žvėrių kontrabanda, saugoti jūrinius žinduolius ir palaikyti ruonių produktų draudimą.

Palaikome kailinių gyvūnų auginimo draudimą.

Наверное, с минуту все молчали, выстроившись вчетвером возле вагона: Макс с Эпониной заняли место со стороны тоннеля. - Ну, начинаю отсчет, - произнес Ричард. - И как только скажу три, все разом делают шаг. - Можно я закрою .

Mes norime, kad ES parengtų vertybėmis pagrįstą bendrąją užsienio politiką ir prisiimtų svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje, spręstų struktūrinių skurdo priežasčių klausimą, skatintų teisingumą ir solidarumą, taiką ir gintų bendražmogiškąsias vertybes.

Šiandienos permainų pasaulyje, kai didėja nelygybė ir bandoma kvestionuoti žmogaus teises, pasyvumas nėra tinkamas pasirinkimas.

Norime, kad ES suformuotų bendrąją nuomonę dėl užsienio ir saugumo politikos. Matome teigiamų poslinkių šia kryptimi sprendžiant Kosovo ir Serbijos, Irano klausimus. ES turėtų siekti tvirtos ir sąžiningos partnerystės su pietų pusrutulio šalimis, mažinti įvairių visuomenės sluoksnių nelygybę. ES ir jos partneriai turi veikti kartu, kad rastų bendruosius atsakymus į tokias problemas kaip klimato kaita, branduolinio ginklo platinimas ir regioniniai konfliktai visame pasaulyje, taip pat nepriimtinas gamtinių išteklių daugelyje šalių eksploatavimas, ypač pasaulio pietų pusrutulio šalyse.

Toks bendradarbiavimas nebus patikimas, jei nebus demokratinis, atsakingas, skaidrus ir paremtas universaliais principais. Mes norime, kad ES remtų daugiašalį globalų valdymą, stiprinantį ir reformuojamą JT vaidmenį, įstatymo viršenybę ir pareigą ją ginti. Pirmenybė visada turi būti teikiama pilietinių konfliktų sprendimui. Per pastaruosius metus energetikos saugumas tapo vienu iš pagrindinių ES užsienio politikos prioritetų.

Dėl per didelio priklausymo nuo dujų ir naftos EU gali būti papirkta tų autokratų, kurie kontroliuoja Europos angliavandenilių tiekimo srautus.

Mes privalome nutraukti šią pavojingą ir toksinę jungtį. ES institucijos turėtų įtraukti žmogaus teises į išorinės politikos, įskaitant prekybą, programas.

Privalome įvykdyti duotus pažadus žmogaus teisių srityje, kai mūsų prašo padėti teikiant paramą nelaimės atvejais. Tai susiję su tvirtu mūsų įsipareigojimu laikytis pagrindinių humanitarinių principų: žmogiškumo, nešališkumo, nepriklausomybės ir neutralumo.

Įgyvendinus pateiktą naują pasiūlymą darbdaviai turės atsižvelgti ir į kitus toje šalyje galiojančius teisės aktus bei kolektyvinius darbuotojų susitarimus. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr.

I nauja redakcija. Europos suvienijimas išlaisvino žemyną nuo šimtmečius kilusių prieštaravimų ir karų. Dvejetainio pasirinkimo atsipirkimo funkcija Vyriausybė pranešė, kad p. Butkevičiaus susitikime su p. Bienkowska taip pat kalbėta kitais paslaugų teikimo, bendrosios rinkos strategijos bei su konkurencingumu ir pramonės modernizavimu susijusiais klausimais, aptartos Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai.

Jos aptarė Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės AE statybas. Jame viena iš grėsmių Europos saugumui įvardijami branduolinės saugos pažeidimai ES kaimynystėje, tiegiama prezidentūros išplatintame pranešime. Šalies vadovės teigimu, tarptautinių saugumo standartų neatitinkanti Baltarusijos atominė elektrinė kelia didžiulę grėsmę ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai.