Projektavimo pirminėje stadijoje svarbu žinoti galimas grindų šildymo kolektoriaus vietas ir optimaliai jas parinkti. Kolektorius reikia stengtis planuoti vietose, iš kurių atstumai iki planuojamų šildyti patalpų būtų kuo trumpesni ir vienodesni. Tai įtakoja į lengvesnį sistemos subalansavimą, tuo pačiu jos efektyvų darbą palaikant norimas temperatūras atskirose patalpose.

Taipogi būtina įvertinti kad parinktos kolektorių vietos būtų patogios jo techniniam aptarnavimui ir priežiūrai. Estetinis aspektas čia turėtų minimaliai įtakoti, nes kolektoriai gali būti montuojami sienų konstrukcijose įleidžiamose kolektorinėse spintelėse. Pagalbinėse patalpose (sandėliukai, techninės paskirties patalpos, po laiptais) rekomenduojamos virštinkinės kolektorinės spintelės, kurias montuojant nėra intervencijos į pastato konstrukcijas.
Norint išvengti vandalizmo atvejų visuomeninės paskirties patalpose kolektorinės spintelės turėtų būti su užraktais.

Kolektorines metalines spinteles reikėtų vengti planuoti (montuoti) padidinto drėgnumo zonose dėl jų korozijos galimybės.

Atskirų patalpų temperatūros valdymas

Kolektorinėse spintelėse paprastai montuojami grindų šildymo valdymo sistemos kontroleriai, todėl būtina numatyti jiems vietą ir atvesti iki jų maitinimo įtampą!
Uponor siūlo didesnio aukščio spinteles, kuriose ne tik patogiau montuoti vamzdyną iš kolektoriaus, bet įmanoma ir virš kolektoriaus horizontaliai sumontuoti kontrolerį.

Daugiau informacijos apie Uponor laidinę ir radio patalpų temperatūros kontrolės sistemas skyriuje apie grindų šildymo sisemos valdymą.

Projektavimo principai

Grindų šildymo sistemos projektavimui reikia turėti realius ir tikslius pastato planus. Kad išvengti vėliau kylančių nesutarimų dėl prieštaraujančios informacijos visi brėžiniai turi būti užsakovo pasirašyti.

Pastato planai ir darbiniai brėžiniai

Projektiniuose dokumentuose turi būti tikslūs kiekvieno aukšto planai ir pastato fasadų pjūviai, kur galima rasti visus matmenis (langų ir durų taipogi) kartu su planuojamų patalpų paskirties ir atskirų patalpų pageidaujamų temperatūrų aprašymu. Jei informacijos apie patalpų temperatūras nėra, tada patalpų vidaus temperatūra parenkama pagal šalyje galiojančias normas.

Konstrukcijų duomenys

Reikalingi duomenys apie pastato konstrukcijose naudojamas statybines mežiagas, įskaitant reikalavimus termoizoliacijai; taipogi langų, durų, žaliuzi konfiguracija, informacija apie apšvietimo ir kitą planuojamą įrangą.

Nešildomų grindų zonų detalizavimas

Būtina fiksuoti kiekviename aukšte tas grindų vietas, kur nebus grindų šildymo – būsimos stacionarios sienos, santechninė ir kita grindyse montuojama įranga, židiniai ir pan., kaip ir vietas grindų, kuriose bus bet kokie tvirtinimai.

Viršutinė grindų danga

Svarbu yra žinoti, kokia visose patalpose bus planuojama grindų danga; nestandartinės grindų dangos atveju reikalinga informacija apie jos šiluminę varžą R?. Jei tikslių duomenų apie būsimas grindų dangas nėra žinoma, pagal EN 1264 rekomendacijas tada skaičiuoti:

 • san. mazguose R?=0,00 [(m2xK)/W];
 • gyvenamose patalpose R?=0,10 [(m2xK)/W];
 • maksimalią R?=0,15 [(m2xK)/W] taikyti atskiriems atvejams.

Pagrindiniai duomenys skaičiavimams

Gyvenamų patalpų temperatūra 20?C (sanitariniuose mazguose 24?C).

 • Šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal šalies normas ir vietovės klimatines sąlygas.
 • Gyvenamose zonose iš grindų paviršiaus galima šilumos galia < 100 W/m2 (dėl grindų paviršiaus ribojamos temperatūros iki 29?C).
 • Rekomenduojamas šilumnešio temperatūros kritimas kontūre (skirtumas tarp paduodamos T ir grįžtamos T) 5 – 10?C.
 • Grindų šildymo kontūro slėgio kritimas vamzdyje neturi viršyti 25 kPa.
 • Trys galimi vamzdžių vyniojimo būdai (A, B, C).
 • Atstumas tarp vamzdelių grindyse 150 - 300 mm (atskirais atvejais ribose 100 – 400 mm).
 • Konstrukcijose Uponor PEX-a arba daugiasluoksniai (MLC) vamzdžiai.

Praktiniai nurodymai

Grindų šildymo sistemos projektas susidaro iš:

 • kliento techninės užduoties aprašymo;
 • paskirstymo (kontūrų) ir magistralinio vamzdyno išdėstymo brėžinių;
 • techninės informacijos apie slėgio kritimą sistemoje, šilumnešio srautą ir temperatūrą, grindų kontūrų balansavimo nustatymais;
 • medžiagų specifikacijos.

Projektą galima daryti skaičiuojant ir braižant rankiniu būdu pagal pateikiamas metodiką - formules ir diagramas. Bet žymiai paprasčiau, greičiau ir geriau tai galima padaryti su Uponor HSE programa.

Projektavimo stadijos pradžioje reikia sutikrinti turimus duomenis su planuojamomis galimybėmis:

 • aiškus ir supaprastintas grindų išplanavimas su nurodytu masteliu;
 • duomenis apie šilumos nuostolius patalpose [W/m2];
 • šilumos šaltinio ir stovų vietas;
 • projektui paruošti reikiamus duomenis/informaciją.

Kiekvienai patalpai turi būti planuojamas atskiras kontūras. Didesnėms patalpoms suprantama gali reikėti dviejų ar daugiau kontūrų. Paprastai vienam kolektoriui planuojama iki 6 - 12 kontūrų; - būtina tikrinti/skaičiuoti, kad bendras šilumnešio srautas kolektoriuje neviršytų rekomenduojamo maksimalaus srauto.

Planuojant grindų konstrukcijas būtina laikytis vietinių galiojančių normatyvinių aktų, reglamentų bei standartų.

Šiluminė grindų izoliacija patalpose ant grunto turi būti nemažesnė kaip 80 mm, kad nuostoliai į gruntą būtų pagal galiojančius reikalavimus. Šiluminė izoliacija visame patalpos plote turi būti sudėta tolygiai.

Reikia įvertinti ir šilumos šaltinio galimus apribojimus, šilumos siurblys, kondensacinis dujinis katilas. Rekomenduojama maksimali vidutinė tiekiamo vandens temperatūra turėtų būti nuo 55 °C (60 °C sausoje konstukcijose). Įrengiant grindų šildymą kartu su aukštesnės temperatūros šildymo sistema, būtinas pamaišymo mazgas temperatūros sumažinimui, jos palaikymui ir reikiamo vandens debito gavimui.

Šalutinių šilumos šaltinių įvertinimui ir pageidaujamų temperatūrų patalpose užtikrinimui būtina patalpų temperatūros kontrolės sistema - termostatai patalpose, pavaros (aktuatoriai) ant kolektoriaus vožtuvų, kontroleriai jų komutacijai ir valdymui.

Montuojant grindų dangas visais atvejais reikia laikytis grindų gamintojų teikiamomis instrukcijomis.